Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Gebruiker: Cerberos, Gebruiker van de algemene voorwaarden
 2. Wederpartij: Wederpartij (klant) van Gebruiker, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten
 3. Overeenkomst: een overeenkomst tot het leveren van één of meer producten of diensten, gesloten tussen Gebruiker en Wederpartij
 4. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van SMS‐berichten

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Gebruiker en op alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien dit schriftelijk is overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Gebruiker en Wederpartij zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
 6. Algemene voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing op met Gebruiker gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Offertes

 1. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Gebruiker is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 2. De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis -­‐, verblijf -­‐, verzend -­‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 4. Offertes worden indien gewenst of noodzakelijk aangepast, al dan niet op basis van door Wederpartij goedgekeurde voorstellen. Een oude offerte vervalt hiermee automatisch.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Gebruiker is niet aan zijn offertes gebonden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot offertes, begrotingen en/of kenmerken van diensten of producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in ieder geval geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Overeenkomsten

 1. Afspraken en overeenkomsten zijn eerst bindend na een schriftelijke bevestiging door Gebruiker. Verplichtingen van Gebruiker gaan nooit verder dan de schriftelijke bevestiging van Gebruiker aan Wederpartij.
 2. Overeenkomsten die tussen Gebruiker en Wederpartij worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor Wederpartij, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 3. Gebruiker heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 2 te indexeren.
 4. Een overeenkomst als bedoeld in lid 2 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 5. Indien een opzegging niet tijdig voor de gestelde termijn wordt ontvangen, is de opzegging niet van toepassing op de eerstvolgende vervaldatum en termijn, maar op de daarna volgende vervaldatum en termijn. Tot aan het einde van de looptijd van een overeenkomst is Wederpartij het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze de geboden faciliteiten benut.
 6. Een overeenkomst als bedoeld in lid 2 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk (aangetekend) worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
 7. Indien Wederpartij diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een andere provider blijven de bepalingen van de met Gebruiker gesloten overeenkomst onverkort van kracht totdat Wederpartij volgens de daar toe gestelde regels heeft opgezegd. Bij niet tijdige of onjuiste opzegging kan Gebruiker haar medewerking aan een verhuizing weigeren.
 8. Een overeenkomst is door Wederpartij niet overdraagbaar aan derden. Indien een niet bevoegde persoon de diensten aangaat, dan wel de overeenkomst ondertekent, dan is Wederpartij hieraan desalniettemin gebonden. Neemt Wederpartij de diensten in gebruik of bij oplevering volgt geen afwijzing, dan is Wederpartij volledig aansprakelijk voor hetgeen werd opgeleverd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Gebruiker.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 2. Leveringen van producten en/of diensten vinden in beginsel zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte uitvoeringstermijn aangeven. Deze termijn geldt als indicatie, daarom kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Gebruiker kan nadere informatie over de uitvoeringstermijn mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en daarom kunnen ook daaraan geen rechten over de uitvoeringstermijn worden ontleend.
 3. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is derhalve nimmer een fatale termijn en Gebruiker is bij overschrijding van de overeengekomen termijn derhalve niet van rechtswege in verzuim. Een overschrijding van de overeengekomen termijn geeft Wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of ontbinden. Evenmin kan Wederpartij Gebruiker aansprakelijk stellen voor eventuele schade door te late levering, of betalingen aan Gebruiker weigeren of opschorten.
 4. Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en dient Gebruiker een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn voor Wederpartij heeft te gelden als fatale termijn, dient dat door Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Gebruiker schriftelijk te worden bevestigd.
 6. Een overeengekomen uitvoeringstermijn gaat pas in nadat Gebruiker van Wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Dit is nader gespecificeerd in de offerte.
 2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Kennelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Gebruiker worden gecorrigeerd.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kost en in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht.
 5. Indien Gebruiker en Wederpartij overeen zijn gekomen dat Gebruiker ten behoeve van Wederpartij een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is Gebruiker gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan Wederpartij.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Gebruiker gerechtigd om tussentijds (na iedere fase) te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen lopende het project te betalen. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van een volgende fase op te schorten totdat Wederpartij de facturen van de voorafgaande fase(n) heeft voldaan.
 7. Indien Gebruiker door aan Wederpartij toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is Gebruiker gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij Wederpartij in rekening te brengen. Onder ‘aan Wederpartij toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval te worden begrepen: incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van Wederpartij, doublures.
 8. Gebruiker mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal Wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
 4. Het door Gebruiker in behandeling nemen van reclames en/of klachten laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze voorwaarden.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Wederpartij – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Wederpartij in staat van faillissement wordt of is verklaard of indien de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd of beëind igd. Gebruiker zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Gebruiker kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Wederpartij, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen.
 7. Indien Wederpartij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet -­‐ nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Tevens zijn de tarieven over de resterende looptijd van de met Gebruiker gesloten overeenkomst direct opeisbaar.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Wederpartij zorg dragen voor overdracht van de al verrichte werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Wederpartij toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.
 9. Bedragen die Gebruiker heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij op het moment van ontbinding al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Gebruiker aan Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Wederpartij gehouden na uitvoering of ontbinding van de overeenkomst het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.
 2. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten vanvervanging, op Wederpartij te verhalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Wederpartij of anderen, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Gebruiker is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Wederpartij indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte garantie dat zij maker is in de zin van de Auteurswet van hetgeen is vervaardigd of geleverd. Indien derden werkzaamheden hebben verricht voor Gebruiker, dienen deze derden hun intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan Gebruiker.
 3. Wederpartij is zonder toestemming van Gebruiker gerechtigd het door Gebruiker vervaardigde ruimer te gebruiken dan met Gebruiker is overeengekomen, echter uitsluitend in het geval het vervaardigde ongewijzigd (ontwerp, lay -­‐out en kleuren dienen derhalve ongewijzigd te blijven) wordt gebruikt. Indien Wederpartij het door Gebruiker vervaardigde in gewijzigde vorm wenst te gebruiken, dient vooraf schriftelijke toestemming van Gebruiker te worden verkregen.
 4. Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt beëindigd zal Gebruiker meewerken aan overdracht van de auteursrechten op het door Gebruiker ten behoeve van Wederpartij vervaardigd
 5. Ingeval Gebruiker ten behoeve van Wederpartij een website heeft vervaardigd, omvat overdracht van de auteursrechten op de website, doch slechts een overdracht van het ontwerp van de website (de frontend).
 6. Gebruiker is gerechtigd het ten behoeve van Wederpartij vervaardigde, zonder toestemming van Wederpartij doch wel met inachtname van de gerechtvaardigde belangen van Wederpartij, te gebruiken voor haar eigen PR -­‐ activiteiten.
 7. De technieken en applicaties die door Gebruiker worden of zijn toegepast ten behoeve van het voor Wederpartij vervaardigde, mogen door Gebruiker ook op andere producten worden toegepast cq. ten behoeve van andere Wederpartijen worden gebruikt. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal Wederpartij aan Gebruiker verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, -­‐ voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Gebruiker om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op Wederpartij te verhalen.

Artikel 12 Niet-overname personeel

Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat daarover overeenstemming is bereikt met Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Dit geldt wederzijds in die zin dat Gebruiker geen personeel mag overnemen van Wederpartij binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes en begrotingen van Gebruiker of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Gebruiker heeft tevens het recht, te harer keuze, een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (www.sgoa.org)